Stránky se nahrávají ... Prosíme o chvilku strpení.Page loading ... Please wait.
 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy RATAJ a.s.
platné pro všechny uzavřené smlouvy od 24. 03. 2014
I. Rozsah platnosti

1/ Právní ujednání a dodávky mezi RATAJ a.s.(dále „prodávající") a kupujícím se uskutečňují výhradně na základě kupní smlouvy (rámcové i jednotlivé) či jiné obdobné smlouvy týkající se koupě zboží (dále „smlouvy") a řídí se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího (dále „VOPP"). Jakékoliv odchylky, změny nebo jiná ujednání jsou možné pouze v případech, kdy jsou prodávajícím písemně e-mailem, faxem nebo poštou (dále „písemně e,f,p") potvrzeny.

2/ Prodávající tímto výslovně odmítá jakékoliv podmínky uvedené v poptávce, objednávce, potvrzení nebo jiném dokumentu kupujícího, které se liší od těchto VOPP a které nebyly písemně e,f,p odsouhlaseny prodávajícím. VOPP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy či potvrzené (akceptované) objednávky prodávajícím, pokud tato smlouva, resp. potvrzená (akceptovaná) objednávka na ně odkazuje. Tyto VOPP se považují za všeobecné obchodní podmínky zejména podle $ 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) ve znění jeho novel.

II. Nabídky

1/ Nabídky jsou stanoveny na základě platných nákladů v nabídkovém dni a jsou platné do 60-ti dnů od data nabídky a jsou odvolatelné. Prodávající je oprávněn upravit ceny a termíny dodání, pokud do doby uzavření smlouvy (resp. dodání zboží bez uzavření smlouvy), existují okolnosti ovlivňující významně kalkulaci cen. Platí to především v případech zvýšení daní, cel, přepravného a jiných vedlejších poplatků a v případě tiskové chyby v nabídce. Dotazníky prodávajícího, které jsou podkladem pro technické návrhy dopravníků a zařízení dodávaného prodávajícím, musí být kupujícím opatřeny přesnými údaji, za jejichž obsah nese kupující plnou odpovědnost. Při dodávce zboží na základě ústní objednávky nepřebírá prodávající odpovědnost za eventuální následky jako přeslechnutí nebo nedorozumění, které zapříčiní chybnou dodávku.

2/ Prodávajícím dodané vzory, návrhy nebo výkresy zásadně přísluší prodávajícímu v případech, kdy nebude uzavřena smlouva. Ponechání vzorů, údajů, návrhů nebo výkresů je možno pouze po písemném souhlasu prodávajícího.

3/ Kupující není oprávněn poskytnout třetí osobě jakékoliv informace týkající se obchodního případu (nabídka prodávajícího, výkresová dokumentace, objednávka nebo smlouva), které získal v průběhu obchodního případu s prodávajícím.

4/ Z důvodu upřesnění informací k zakázce je prodávající oprávněn pořizovat audiodokumentaci, fotodokumentaci a videodokumentaci z osobní a telefonické komunikace s kupujícím, resp. třetí osobou odpovídající zakázky.

III. Smlouvy

1/Uzavření smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. Občanského zákoníku avšak s tím, že přijetí nabídky prodávajícího na uzavření smlouvy ze strany kupujícího s výhradami či připomínkami kupujícího nemá účinky akceptace návrhu smlouvy, ale považuje se za nový návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího (odchylně od dikce ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku). Tento nový návrh kupujícího je prodávající oprávněn odmítnout či přijmout. V případě, že prodávající takový nový návrh do 15 dnů od jeho obdržení přijme, je smlouva uzavřena ke dni, kdy bude kupujícímu prodávajícím písemně potvrzen takovýto jeho nový návrh.

2/ Smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena na základě těchto VOPP v tom případě, že kupující písemně e,f,pakceptuje návrh smlouvy (včetně jeho odkazu napoužití VOPP) zaslaný kupujícímu prodávajícím nejpozději do 15 dnů ode dne jeho obdržení. Pokud kupující doručí prodávajícímu akceptaci návrhu smlouvy až po uplynutí výše uvedené lhůty 15 dnů, dojde k uzavření smlouvy jen tehdy, pokud prodávající do 7 dnů od přijetí opožděné akceptace návrhu smlouvy tuto opožděnou akceptaci návrhu smlouvy písemně odsouhlasí.

3/ Uzavření smlouvy na základě objednávky kupujícího vznikne tím, že prodávající s odkazem na použití VOPP akceptuje písemně e,f,p v předloženém znění (resp. akceptuje písemně e,f,ps úpravou technických, platebních a dodacích podmínek) takovou objednávku písemně e,f,p. Nedojde-li ze strany prodávajícího k akceptaci objednávky kupujícího (a tím i k uzavřenísmlouvy), není prodávající takovou objednávkou kupujícího vázán.

4/ Objednávka kupujícího (písemně e,f,p ) musí obsahovat alespoň odkaz na nabídku prodávajícího (pokud byla kupujícímu prodávajícím zaslána), specifikaci předmětu plnění, požadovaného množství, ceny a lhůty dodání a potvrzený výkres prodávajícího (v případě, že byl zaslán kupujícímu k odsouhlasení). Bez výše uvedených náležitostí nelze považovat objednávku kupujícího za řádnou (úplnou) ve smyslu těchto VOPP. Případné telefonické objednávky kupujícího musí být prodávajícím v každém případě písemně e,f,p  bez výjimky potvrzeny.

IV. Ceny, platební podmínky, smluvní pokuty

1/ Ceny uvedené v kupní smlouvě nebo potvrzené na objednávce kupujícího nebo potvrzené mailovou komunikací jsou platné a rozumí se bez daně z přidané hodnoty. Dodané zboží prodávajícím je po vyhotovení faktury splatné zpravidla do 14 ti dnů resp. ve lhůtě uvedené ve faktuře. Při prodlení platby bude účtována kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a případné právní výdaje. Při prodlení dodávky bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. K prodlení dodávky prodávajícího nedojde, nesplní-li kupující některou z povinností vyplývající pro něj z kupní smlouvy, či v důsledku zásahu vyšší moci.

V. Vyšší moc

1/ Brání-li jedné ze smluvních stran v plnění závazků zásah vyšší moci, není tato strana v prodlení, avšak jen v rozsahu a jen po dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci zapříčiněna. Vyšší mocí se přitom rozumí takové překážky či události, jež nastaly po vzniku závazku a to nezávisle na vůli příslušné smluvní strany a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku podle smlouvy (jedná se např. o občanské nepokoje,o požár, o válečný stav, o epidemie, o karanténní opatření, o záplavy, o zemětřesení, o sesuv půdy, o výbuch, o teroristický čin nebo o teroristický útok a takpodobně). Plnění závazku se však nepovažuje za nemožné, pokud jej lze provést za ztížených podmínek či s většími náklady nebo případně až po sjednaném termínu plnění.

2/ Pokud případ vyšší moci nastane, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou smluvní stranu o povaze, opočátku a o konci události (případu) vyšší moci.

3/ Odpovědnost povinné smluvní strany není nijak vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, jestliže zásah vyšší moci nastal až v době, kdy již byla povinná smluvní strana v prodlení s plněním jejího závazku dle smlouvy, nebo případně jestli povinná smluvní strana nesplnila svoji povinnost neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou stranu podle č. V, odst. 2 těchto VOPP.

4/ Při vzniku vyšší moci má prodávající i kupující právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě smluvní strany nemohou v důsledku toho proti sobě vznášet jakékoliv nároky z neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další případné nároky v souvislosti se vznikem vyšší moci, které oběma smluvním stranám v takovém případě dává příslušná právní úprava.

VI. Vlastnická podmínka a přechodné nebezpečí

1/ Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího do doby úplného zaplacení konečné faktury s eventuálními úroky z prodlení a upomínkových výdajů prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od okamžiku jeho převzetí kupujícím.

VII. Záruční podmínky

1/Záruční doba
Na dodané zbožíp oskytuje prodávající záruční dobu v trvání 12 - ti měsíců od data dojití zboží ke kupujícímu nebo do místa určení v případě, že zboží je odesláno přímo do místa určení. Prodloužená záruční doba je možná pouze za příplatek ve výši 2% za každý jeden měsíc navíc. Tato skutečnost musí být výslovně uvedena v kupní smlouvě.

2/Odpovědnost za dopravovaný materiál
Pokud nebude prodávajícímu písemně předán vyplněný dotazník (nebo jiný písemný dokument) s uvedením plnohodnotných údajů o dopravovaném materiálu a požadovaných výkonech a v případě, že prodávající požaduje i vzorek dopravovaného materiálu nejpozději při podpisu smlouvy resp. při přijetí objednávky kupujícího, nepřebírá prodávající záruku za případně vzniklé škody na dopravníku a jiné škody a odpadají veškeré záruční povinnosti prodávajícího týkající se funkčnosti dopravníku.
Pokud bude použit pro dopravu jiný materiál oproti předanému vzorku nebo materiál odlišné granulometrie, materiál s přetlakem nebo podtlakem nebo materiál jiných fyzikálních a chemických vlastností než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě, nebo v dotazníku nebo v poptávce, nepřebírá prodávající žádnou záruku na funkčnost zařízení. Totéž platí pro materiály, které nebyly prodávajícím bezosými spirálovými dopravníky dosud dopravovány. Tato skutečnost musí být uvedena v kupní smlouvě. Dovolená tolerance fyzikálních a chemických vlastností dopravovaného materiálu předaných zákazníkem oproti skutečnosti je +/- 10%.
V případě, že součástí smlouvy je příloha zkušebního protokolu akreditované laboratoře z předaného vzorku dopravovaného materiálu, jsou hodnoty uvedené v protokolu závazné pro kupujícího i prodávajícího.
3/Odpovědnost za škody
Prodávající neodpovídá a neručí za škody na zařízení a jiné škody,které vzniknou neodborným provozováním zařízení, neoprávněnými zásahy do zařízení bez písemného souhlasu prodávajícího nebo v důsledku výskytu cizích předmětů nebo příměsí v dopravovaném materiálu. Dovolená výrobní tolerance rozměrů spirály (vnější a vnitřní průměr, stoupání závitu) a potrubí (průměr) je +/- 10 mm, tloušťka spirály +/- 5 mm od rozměrů uvedených v kupní smlouvě resp. v propagačních materiálech (prospekty, internet apod.). Zařízení musí být používáno pouze pro činnost, pro kterou je určeno a pouze pro dopravovaný materiál uvedený v kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení spirály a potrubí od dopravovaného materiálu, na opotřebení spirály a potrubí v případech, kdy dopravník pracuje se zaplněným dopravovaným materiálem menším než 50% nebo naprázdno a na vady, které vyplynou z vadné elektrické instalace nebo nesprávně nastavené nebo chybějící proudové ochrany elektromotoru. Ze záruky jsou rovněž vyjmuty vady vyplývající z vadné funkce zařízení před a za dopravníkem (před hranicí a za hranicí dodávky). Kupující je povinen zařízení neprodleně po jeho uvedení do provozu svědomitým způsobem přezkoušet. Eventuální závady je kupující povinen během 7 dnů po uvedení do provozu resp. během zkušebního provozu písemně reklamovat, jinak platí zařízení kupujícím za schválené.

4/ Náhrady za eventuální finanční škody vzniklé v důsledku poruchy zařízení jsou proti prodávajícímu vyloučeny, pokud nejsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě a pokud nebude prodávajícímu prokázáno zavinění. Povinnost náhrady má prodávající maximálně do výše částky, která byla vyfakturována za dodané zařízení. Pokud kupující zakoupí samostatně pouze některé části dopravníku (např. spirálu) nebo dopravník v náhradních dílech nebobez povinné šéfmontáže nebo uvede do provozu dodané zařízení bez vědomí a souhlasu prodávajícího, nepřebírá prodávající v žádném případě jakoukoliv záruku za účel použití, provoz, funkčnost a životnost dodaných částí dopravníku. Případné škody a následné uvedení zařízení do provozu hradí v plné výši kupující.

5/Prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
V případě, že kupující požaduje instalaci dopravníku do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), je povinností kupujícího (resp. koncového uživatele) řádně vyplnit a předat prodávajícímu dotazník (originál) o jednotlivých zónách s nebezpečím výbuchu. Dotazník nepodepisuje třetí osoba. V případě, že kupující požaduje pouze elektropřevodovku v ATEX provedení určenou k pohonu dopravníku,nesplňuje takto zkompletovaný dopravník technické parametry dopravníku určeného do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a na dopravník se pohlíží jako na dopravník určený do běžného prostředí.
VIII. Reklamační podmínky

1/ V případech, kdy kupující písemně vyzve prodávajícího k opravě dopravníku a nejsou předem známy příčiny poruchy, resp. není možné určit, jaká strana bude hradit náklady na opravu, uhradí kupující před plánovanou opravou, 100 % předpokládané výše opravy. Součástí reklamace zaslané kupujícím musí být fotodokumentace reklamované části dopravníku, resp. závady. V případě, že po příjezdu prodávajícího, bude prokázána vina na straně prodávajícího, vystaví prodávající kupujícímu dobropis a provede vrácení zaplacené částky kupujícímu, resp. částečné vrácení v případech, kdy se obě strany na tomto postupu dohodly. 

2/ Výkon dopravníku
V případě, že dodaný dopravník vykazuje po instalaci u konečného odběratele malý dopravní výkon (min. o 15% méně), resp. velký dopravní výkon (min. o 15% více) oproti hodnotě uvedené v kupní smlouvě, resp. potvrzené objednávce, upraví prodávající na jeho náklady hodnotu dopravního výkonu odpovídající smluvně dohodnutému výkonu v rámci hranice +/- 15%.
3/ Elektropřevodovka (převodovka + motor)
Neprodleně po spuštění dopravníku do provozu je povinností konečného uživatele, resp. kupujícího změřit proud elektromotoru a provést kontrolu se štítkovými hodnotami motoru. V případě, že motor vykazuje odběr proudu o 10% vyšší než je jmenovitýproud motoru, je povinností konečného uživatele, resp. kupujícího dopravník okamžitě odstavit z provozu a neprodleně o této skutečnosti informovatprodávajícího. V tomto případě, prodávající zajistí na svoje náklady nápravu (výměna motoru, resp. elektropřevodovky). V případě, že dojde ke spálení motoru z důvodu přehřátí, resp. z důvodu provozu motoru dopravníku při odběrových proudech vyšších než 10% nad hodnotu jmenovitého proudu, zajistí prodávající případnou výměnu motoru resp. elektropřevodovky za 100% úhradu veškerých nákladů před vlastní výměnou.
RATAJ a.s.
Ing. Stanislav Rataj – předseda představenstva