Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (RATAJ a.s.)
platné pro všechny nabídky, objednávky a smlouvy od 23. 05. 2018

I. Rozsah platnosti

 1.  Právní ujednání a dodávky mezi RATAJ a.s. (dále „prodávající“) a kupujícím se uskutečňují výhradně na základě kupní smlouvy (rámcové i jednotlivé) či jiné obdobné smlouvy nebo objednávky týkající se koupě zboží (dále „smlouvy“) a řídí se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího (dále „VOPP“). Jakékoliv odchylky, změny nebo jiná ujednání jsou možné pouze v případech, kdy jsou prodávajícím písemně e-mailem, faxem nebo poštou (dále „písemně e, f, p“) potvrzeny.
 2.  Prodávající tímto výslovně odmítá jakékoliv podmínky uvedené v poptávce, objednávce, potvrzení nebo jiném dokumentu kupujícího, které se liší od těchto VOPP a které nebyly písemně e, f, p odsouhlaseny prodávajícím. VOPP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či jiné obdobné smlouvy či potvrzené (akceptované) objednávky prodávajícím, pokud tato smlouva, resp. potvrzená (akceptovaná) objednávka na ně odkazuje. Tyto VOPP se považují za všeobecné obchodní podmínky zejména podle $ 1751 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) ve znění jeho novel.

II. Nabídky

 1.  Nabídky jsou stanoveny na základě platných nákladů v nabídkovém dni a jsou platné do 30 ti dnů od data nabídky a jsou odvolatelné. Prodávající je oprávněn upravit ceny a termíny dodání, pokud do doby uzavření smlouvy (resp. dodání zboží bez uzavření smlouvy) existují okolnosti ovlivňující významně kalkulaci cen nebo termín dodání. Platí to především v případech zvýšení daní, cel, přepravného, jiných vedlejších poplatků, v případě nárůstu výroby a v případě tiskové chyby v nabídce. Dotazníky prodávajícího, které jsou podkladem pro technické návrhy dopravníků a zařízení dodávaného prodávajícím, musí být kupujícím opatřeny přesnými údaji, za jejichž obsah nese kupující plnou odpovědnost. Při dodávce zboží na základě ústní objednávky nepřebírá prodávající odpovědnost za eventuální následky jako přeslechnutí nebo nedorozumění, které zapříčiní chybnou dodávku.
 2. Prodávajícím dodané vzory, návrhy nebo výkresy zásadně přísluší prodávajícímu v případech, kdy nebude uzavřena smlouva. Ponechání vzorů, údajů, návrhů nebo výkresů je možno pouze po písemném souhlasu prodávajícího.
 3.  Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího poskytnout třetí osobě jakékoliv informace týkající se obchodního případu (nabídka prodávajícího, výkresová dokumentace, objednávka nebo smlouva), které získal v průběhu obchodního případu s prodávajícím.
 4. Z důvodu upřesnění informací k zakázce je prodávající oprávněn pořizovat audiodokumentaci, fotodokumentaci a videodokumentaci z osobní a telefonické komunikace s kupujícím, resp. třetí osobou odpovídající zakázky.

III. Smlouvy a objednávky kupujícího

 1. Uzavření smlouvy se řídí zejména ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku, avšak s tím, že přijetí nabídky prodávajícího na uzavření smlouvy ze strany kupujícího s výhradami či připomínkami kupujícího nemá účinky akceptace návrhu smlouvy, ale považuje se za nový návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího (odchylně od dikce ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku). Tento nový návrh kupujícího je prodávající oprávněn odmítnout či přijmout. V případě, že prodávající takový nový návrh do 15 dnů od jeho obdržení přijme, je smlouva uzavřena ke dni, kdy bude kupujícímu prodávajícím písemně potvrzen takovýto jeho nový návrh.
 2. Smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena na základě těchto VOPP v tom případě, že kupující písemně e,f,p akceptuje návrh smlouvy (včetně jeho odkazu na použití VOPP) zaslaný kupujícímu prodávajícím nejpozději do 15 dnů ode dne jeho obdržení. Pokud kupující doručí prodávajícímu akceptaci návrhu smlouvy až po uplynutí výše uvedené lhůty 15 dnů, dojde k uzavření smlouvy jen tehdy, pokud prodávající do 7 dnů od přijetí opožděné akceptace návrhu smlouvy tuto opožděnou akceptaci návrhu smlouvy písemně odsouhlasí.
 3. Uzavření smlouvy na základě objednávky kupujícího vznikne tím, že prodávající s odkazem na použití VOPP akceptuje písemně e,f,p v předloženém znění (resp. akceptuje písemně e,f,p s úpravou technických, platebních a dodacích podmínek) takovou objednávku písemně e,f,p. Nedojde-li ze strany prodávajícího k akceptaci objednávky kupujícího (a tím i k uzavření smlouvy), není prodávající takovou objednávkou kupujícího vázán.
 4. Objednávka kupujícího (písemně e,f,p ) musí obsahovat alespoň odkaz na nabídku prodávajícího (pokud byla kupujícímu prodávajícím zaslána), specifikaci předmětu plnění, požadovaného množství, ceny a lhůty dodání a potvrzený výkres prodávajícího (v případě, že byl zaslán kupujícímu k odsouhlasení). Bez výše uvedených náležitostí nelze považovat objednávku kupujícího za řádnou (úplnou) ve smyslu těchto VOPP. Případné telefonické objednávky kupujícího musí být prodávajícím v každém případě písemně e,f,p bez výjimky potvrzeny.
 5.  Nedílnou součástí kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky je příloha těchto „VOPP“. Všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, bude prodávající a kupující řešit především vzájemnou dohodou. Pokud se strany nedohodnou vzájemnou dohodou, nastupuje pro případ vymáhání splnění povinností z této smlouvy jako místně příslušný soud prvního stupně obecný soud prodávajícího.


IV. Ceny, platební podmínky, smluvní pokuty

 1.  Ceny uvedené v kupní smlouvě nebo potvrzené na objednávce kupujícího nebo potvrzené mailovou komunikací jsou platné a rozumí se bez daně z přidané hodnoty. Dodané zboží prodávajícím je po vyhotovení faktury splatné zpravidla do 14 ti dnů resp. ve lhůtě uvedené ve faktuře. Při prodlení platby bude účtována kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a případné právní výdaje. Při prodlení dodávky bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. K prodlení dodávky prodávajícího nedojde, nesplní-li kupující některou z povinností vyplývající pro něj z kupní smlouvy, či v důsledku zásahu vyšší moci.
  V případě, že kupující bude vyzván prodávajícím k odběru zboží a kupující si zboží nevyzvedne nejpozději do 10 dnů po oznámení, bude kupujícímu účtována smluvní pokuta za neodebrání zboží ve výši 0,5% z kupní ceny zboží za každý den neodebrání zboží. Současně bude prodávající požadovat po kupujícím doplacení celkové kupní ceny před odběrem zboží.

V. Vyšší moc

 1.  Brání-li jedné ze smluvních stran v plnění závazků zásah vyšší moci, není tato strana v prodlení, avšak jen v rozsahu a jen po dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně zásahem vyšší moci zapříčiněna.
  Vyšší mocí se přitom rozumí takové překážky či události, jež nastaly po vzniku závazku, a to nezávisle na vůli příslušné smluvní strany a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku podle smlouvy (jedná se např. o občanské nepokoje, o požár, o válečný stav, o epidemie, o karanténní opatření, o záplavy, o zemětřesení, o sesuv půdy, o výbuch, o teroristický čin nebo o teroristický útok a tak podobně). Plnění závazku se však nepovažuje za nemožné, pokud jej lze provést za ztížených podmínek či s většími náklady nebo případně až po sjednaném termínu plnění.
 2. Pokud případ vyšší moci nastane, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou smluvní stranu o povaze, o počátku a o konci události (případu) vyšší moci.
 3. Odpovědnost povinné smluvní strany není nijak vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, jestliže zásah vyšší moci nastal až v době, kdy již byla povinná smluvní strana v prodlení s plněním jejího závazku dle smlouvy, nebo případně jestli povinná smluvní strana nesplnila svoji povinnost neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou stranu podle č. V, odst. 2 těchto VOPP.
 4. Při vzniku vyšší moci má prodávající i kupující právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě smluvní strany nemohou v důsledku toho proti sobě vznášet jakékoliv nároky z neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další případné nároky v souvislosti se vznikem vyšší moci, které oběma smluvním stranám v takovém případě dává příslušná právní úprava.

VI. Vlastnická podmínka a přechodné nebezpečí

 1. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího do doby úplného zaplacení konečné faktury s eventuálními úroky z prodlení a upomínkových výdajů prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího od okamžiku jeho převzetí kupujícím.

VII. Záruční podmínky

 1.  Záruční doba
  Na dodané zboží poskytuje prodávající záruční dobu v trvání 12 - ti měsíců od data dojití zboží ke kupujícímu nebo do místa určení v případě, že zboží je odesláno přímo do místa určení. Prodloužená záruční doba je možná pouze za příplatek ve výši 2% za každý jeden měsíc navíc. Tato skutečnost musí být výslovně uvedena v kupní smlouvě.
 2. Odpovědnost za dopravovaný materiál
  Pokud nebude prodávajícímu písemně předán vyplněný dotazník (nebo jiný písemný dokument) s uvedením plnohodnotných údajů o dopravovaném materiálu a požadovaných výkonech a v případě, že prodávající požaduje i vzorek dopravovaného materiálu nejpozději při podpisu smlouvy, resp. při přijetí objednávky kupujícího, nepřebírá prodávající záruku za případně vzniklé škody na dopravníku a jiné škody a odpadají veškeré záruční povinnosti prodávajícího týkající se funkčnosti dopravníku.
  Pokud bude použit pro dopravu jiný materiál oproti předanému vzorku nebo materiál odlišné granulometrie, materiál s přetlakem nebo podtlakem nebo materiál jiných fyzikálních a chemických vlastností než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě, nebo v dotazníku nebo v poptávce, nepřebírá prodávající žádnou záruku na funkčnost zařízení. Totéž platí pro materiály, které nebyly prodávajícím bezosými spirálovými dopravníky dosud dopravovány. Tato skutečnost musí být uvedena v kupní smlouvě. Dovolená tolerance fyzikálních a chemických vlastností dopravovaného materiálu předaných zákazníkem oproti skutečnosti je +/- 10%.V případě, že součástí smlouvy je příloha zkušebního protokolu akreditované laboratoře z předaného vzorku dopravovaného materiálu, jsou hodnoty uvedené v protokolu závazné pro kupujícího i prodávajícího.
 3. Odpovědnost za škody
  Prodávající neodpovídá a neručí za škody na zařízení a jiné škody, které vzniknou neodborným provozováním zařízení, neoprávněnými zásahy do zařízení bez písemného souhlasu prodávajícího nebo v důsledku výskytu cizích předmětů nebo příměsí v dopravovaném materiálu. Dovolená výrobní tolerance rozměrů spirály (vnější a vnitřní průměr, stoupání závitu) a potrubí (průměr) je +/- 10 mm, tloušťka spirály +/- 5 mm od rozměrů uvedených v kupní smlouvě, resp. v propagačních materiálech (prospekty, internet apod.). Zařízení musí být používáno pouze pro činnost, pro kterou je určeno a pouze pro dopravovaný materiál uvedený v kupní smlouvě nebo potvrzené objednávce. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení spirály a potrubí od dopravovaného materiálu, na opotřebení spirály a potrubí v případech, kdy dopravník pracuje se zaplněným dopravovaným materiálem menším než 50 % nebo naprázdno a na vady, které vyplynou z vadné elektrické instalace nebo nesprávně nastavené nebo chybějící proudové ochrany elektromotoru. Ze záruky jsou rovněž vyjmuty vady vyplývající z vadné funkce zařízení před a za dopravníkem (před hranicí a za hranicí dodávky). Kupující je povinen zařízení neprodleně po jeho uvedení do provozu svědomitým způsobem přezkoušet. Eventuální závady je kupující povinen během 7 dnů po uvedení do provozu, resp. během zkušebního provozu písemně reklamovat, jinak platí zařízení kupujícím za schválené.

   
 4.  Náhrady za eventuální finanční škody vzniklé v důsledku poruchy zařízení jsou proti prodávajícímu vyloučeny, pokud nejsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě a pokud nebude prodávajícímu prokázáno zavinění. Povinnost náhrady má prodávající maximálně do výše částky, která byla vyfakturována za dodané zařízení.
  Pokud kupující zakoupí samostatně pouze některé části dopravníku (např. spirálu, elektropřevodovku) nebo dopravník v náhradních dílech nebo bez povinné šéfmontáže nebo uvede do provozu nově dodané nebo prodávajícím opravované zařízení bez vědomí a souhlasu prodávajícího, nepřebírá prodávající v žádném případě jakoukoliv záruku za účel použití, provoz, funkčnost a životnost dodaných částí dopravníku. Případné škody a následné uvedení zařízení do provozu hradí v plné výši kupující.
 5.  Prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
  V případě, že kupující požaduje instalaci dopravníku do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX), je povinností kupujícího (resp. koncového uživatele) řádně vyplnit, podepsat a zaslat písemně e, f, p, prodávajícímu dotazník V případě, že kupující požaduje pouze elektropřevodovku v ATEX provedení určenou k pohonu dopravníku, nesplňuje takto zkompletovaný dopravník technické parametry dopravníku určeného do prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a na dopravník se pohlíží jako na dopravník určený do běžného prostředí.

VIII. Reklamační podmínky

 1.  V případech, kdy kupující písemně vyzve prodávajícího k opravě dopravníku a nejsou předem známy příčiny poruchy, resp. není možné určit, jaká strana bude hradit náklady na opravu, může prodávající požadovat na kupujícím zálohu za předpokládanou opravu. Součástí reklamace zaslané kupujícím musí být fotodokumentace reklamované části dopravníku, resp. závady. V případě, že po příjezdu prodávajícího, bude prokázána vina na straně prodávajícího, vystaví prodávající kupujícímu dobropis a provede vrácení případně zaplacené částky kupujícímu, resp. částečné vrácení v případech, kdy se obě strany na tomto postupu dohodly.
 2.  Výkon dopravníku
  V případě, že dodaný dopravník vykazuje po instalaci u konečného odběratele malý dopravní výkon (min. o 15 % méně), resp. velký dopravní výkon (min. o 20 % více) oproti hodnotě uvedené v kupní smlouvě, resp. potvrzené objednávce, upraví prodávající na jeho náklady hodnotu dopravního výkonu odpovídající smluvně dohodnutému výkonu v rámci hranice - 15% /+20%.
 3. Elektropřevodovka (převodovka + motor)
  Neprodleně po spuštění dopravníku do provozu je povinností konečného uživatele, resp. kupujícího změřit proud elektromotoru a provést kontrolu se štítkovými hodnotami motoru. V případě, že motor vykazuje odběr proudu
  o 10 % vyšší, než je jmenovitý proud motoru, je povinností konečného uživatele, resp. kupujícího dopravník okamžitě odstavit z provozu a neprodleně o této skutečnosti informovat prodávajícího. V tomto případě, prodávající zajistí na svoje náklady nápravu (výměna motoru, resp. elektropřevodovky). V případě, že dojde ke spálení motoru z důvodu přehřátí, resp. z důvodu provozu motoru dopravníku při odběrových proudech vyšších než 10 % nad hodnotu jmenovitého proudu, zajistí prodávající případnou výměnu motoru, resp. elektropřevodovky za 100 % úhradu veškerých nákladů před vlastní výměnou. Kupující se dále zavazuje nastavit proudovou ochranu pro elektropřevodovku dopravníku na skutečně odebíraný proud při plném zatížení dopravníku. V případě, že dopravník bude ovládán pomocí měniče frekvence, který si zajišťuje kupující, je kupující povinen navrhnout elektrický výkon měniče minimálně o jeden stupeň vyšší, než je výkon motoru elektropřevodovky.

IX. Pravidla ochrany osobních údajů

 1.  Správcem osobních údajů je prodávající (RATAJ a.s. Doubravice 121, 37008 České Budějovice). RATAJ s. se zavazuje k zajištění bezpečnosti osobních údajů kupujícího. Veškeré osobní údaje kupujícího mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
  Poskytnutím osobních údajů kupující uděluje souhlas se zpracováním a správou těchto osobních údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny osobní údaje kupujícího, které RATAJ a.s. obdrží, budou shromažďovány, ukládány a používány v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. RATAJ a.s. shromažďuje a zpracovává kupujícím poskytnuté informace a údaje nezbytné pro vytvoření nabídky a realizaci objednávky, resp. kupní smlouvy. Kupující zasílá tyto informace písemně faxem, mailem, dopisem nebo je sděluje telefonicky nebo osobně.
  Jedná se o následující osobní údaje kupujícího: Jméno, příjmení, titul, bydliště nebo název a adresa kupujícího, email, telefonní a faxové číslo, IČO, DIČ a další informace, které kupující v rámci obchodního případu poskytne prodávajícímu.
 3. Osobní údaje kupujícího RATAJ a.s. zpracovává:
  - v rámci trvání obchodního případu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt. - pro ochranu oprávněných zájmů, zejména pro zamezení podvodných jednání ve snaze předcházet a zabránit porušování těchto VOPP.
  - pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany zákonných práv.
  - pro účely plnění právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
  - pro zajištění vzájemné komunikace (mezi RATAJ a.s. a kupujícím) a pro účely umožnění výkonu práv kupujícího v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 4. Osobní údaje kupujícího mohou být využity pro účely zasílání technických a cenových nabídek, výkresové dokumentace, smluv a jiných obchodních sdělení.
  Strana 4 (celkem 4)
 5.  Ochrana a bezpečnost osobních údajů kupujícího je velmi důležitá a proto RATAJ a.s. vynakládá maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Z důvodu zabránění neoprávněného přístupu a neoprávněného zveřejnění má RATAJ a.s. zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Veškerá elektronická komunikace je prováděna na zabezpečené radiové a optické datové síti Českých Radiokomunikací – služba IOL Ethernet.
 6.  Osobní údaje kupujícího jsou k dispozici určeným zaměstnancům RATAJ a.s. a dále fyzickým osobám a zaměstnancům firem (subjektů), se kterými má RATAJ a.s. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
  Jedná se o následující firmy:
  ČSOB, a.s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka České Budějovice – bankovní služby
  JUDr. Václav Junek, advokát, Krajinská 35/1, 370 01 České Budějovice – právní služby
  K2 atmitec s.r.o., Koksární 1097/7, 702 00 Ostrava - informační systém databázový servis
  MONEKON s.r.o., U Tří lvů 5, 370 01 České Budějovice - účetní a mzdový servis
  SBERBANK CZ a.s., U Trezorky 921/2 158 00 Praha 5, pobočka České Budějovice – bankovní služby
  TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 370 01 České Budějovice - databázový servis, IT sítě
 7.  Webové stránky „www.rataj.cz“ a podpisy v emailových zprávách RATAJ a.s. obsahují odkazy na jiné webové stránky jako je Facebook, YouTube, Issuu nebo partnerské webové stránky. Nad těmito jinými webovými stránkami
  nemá RATAJ a.s. žádnou kontrolu a nezodpovídá za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které kupující při navštívení takových stránek poskytne.
 8. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na potvrzení o zpracování, právo na opravu a výmaz a právo na omezení zpracování. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného
  dobrovolného souhlasu má kupující právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

RATAJ a.s.
Ing. Stanislav Rataj – předseda představenstva

 

Více než 5 000 ks vyrobených dopravníků pro téměř 600 druhů materiálů během 29 let působení na trhu zaručují odborný přístup i pro Vaši poptávku.

...síla myšlenky
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.