Zásady ochrany osobných údajov a používanie cookies

Ochrana osobných údajov a používanie cookies
 

 1. Odoslaním dopytu z internetového formulára na poskytnutie produktov či služieb, potvrdzuje užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.
   
 2. Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR.
   
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
   
 4. Pri dopyte sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie dopytu používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
   
 5. Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

  Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.
   
 6. Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
   
 7. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajů.Uživatel nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre:

          a) pre uzatvorenie a plnenie zmluvy

          b) zaslanie ponuky alebo cenovej kalkulácie

          c) poskytnutie odpovedí na vznesenú otázku užívateľa


Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vyššie spomínané akcie zo strany poskytovateľa plniť.

Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle č. 22 GDPR.


Upozornenie k obchodnému oznámeniu
 

 1. Záujemca o využívanie služieb Poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

           a) Súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa.

           b) Prehlasuje, že zasielanie informácií nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo užívateľ sa zasielam informácií v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
 

       2.Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať na rataj@rataj.cz.

 

Cookie
 

 1. Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúci návšteva stránok tak môže byť jednoduchšie a produktívnejší. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadania webu bolo oveľa zložitejšie.
   
 2. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii súbory cookies. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.
   
 3. Cookies môžu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. Relačná čiže "session cookies"). To znamená, že existujú, len kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. "Persistent cookies"). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači a po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazanie užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeranie internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvní technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.
   
 4. Viac informácií o súboroch cookies nájdete tu: http://www.aboutcookies.org. Pre získanie informácií, ako spoločnosť Google a jej partneri využívajú súbory cookie v reklame, získate viac informácií tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a tu nájdete detailné informácie, ktoré typy súborov cookies spoločnosť Google a jej partneri využívajú: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/.
   
 5. Odmietnutie súborov Cookie
  Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Používatelia, ktorí si ukladanie súborov cookie neprajú môžu pomocou nastavení webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť užívanie len niektorých súborov cookie.
  Prípadne môžu využiť nástroj tretích strán napr. Http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

 

Záverečné ustanovenia
 

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že je v celom rozsahu akceptuje.

Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach.

Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +420 387 240 910, rataj@rataj.cz

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 10.8.2020.

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webové aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu. Súhlasíte s ich použitím.