Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (RATAJ SK s.r.o.)
platné pre všetky ponuky, objednávky a zmluvy od 16.3.2020

I. Rozsah platnosti

 1. Právna dohoda a dodávky medzi RATAJ SK s.r.o. (Ďalej "predávajúci") a kupujúcim sa uskutočňujú výhradne na základe kúpnej zmluvy (rámcovej i jednotlivej), či iné podobné zmluvy alebo objednávky týkajúce sa kúpy tovaru (ďalej "zmluvy") a riadia sa týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho (ďalej "VOPP"). Akékoľvek odchýlky, zmeny alebo iné dojednania sú možné iba v prípadoch, keď sú predávajúcim písomne e-mailom, alebo poštou (ďalej "písomne e,f,p") potvrdené.
 2. Predávajúci týmto výslovne odmieta akékoľvek podmienky uvedené v dopyte, objednávke, potvrdení alebo inom dokumente kupujúceho, ktoré sa líšia od týchto VOPP a ktoré neboli písomne e, p odsúhlasené predávajúcim. VOPP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy či potvrdenej (akceptovanej) objednávky predávajúcim, ak táto zmluva, resp. potvrdená (akceptovaná) objednávka na neodkazuje. Tieto VOPP sa považujú za všeobecné obchodné podmienky v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

II. Ponuky

 1. Ponuky sú stanovené na základe platných nákladov v ponukovom dni a sú platné do 30 tich dní od dátumu ponuky a sú odvolateľné. Predávajúci je oprávnený upraviť ceny a termíny dodania, pokiaľ do doby uzavretia zmluvy (resp. Dodanie tovaru bez uzatvorenie zmluvy) existujú okolnosti ovplyvňujúce významne kalkuláciu cien alebo termín dodania. Platí to predovšetkým v prípadoch zvýšenie daní, ciel, prepravného, iných vedľajších poplatkov, v prípade nárastu výroby a v prípade tlačovej chyby v ponuke. Dotazníky predávajúceho, ktoré sú podkladom pre technické návrhy dopravníkov a zariadení dodávaného predávajúcim, musí byť kupujúcim opatrené presnými údajmi, za ktorých obsah nesie kupujúci plnú zodpovednosť. Pri dodávke tovaru na základe ústnej objednávky nepreberá predávajúci zodpovednosť za prípadné následky ako napríklad, prepočutie alebo nedorozumenie, ktoré zapríčiní chybnú dodávku.
 2. Predávajúcim dodané vzory, návrhy alebo výkresy zásadne prislúchajú predávajúcemu v prípadoch, kedy nebude uzavretá zmluva. Ponechanie vzorov, údajov, návrhov alebo výkresov je možné len po písomnom súhlase predávajúceho.
 3. Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu predávajúceho poskytnúť tretej osobe akékoľvek informácie týkajúce sa obchodného prípadu (ponuka predávajúceho, výkresová dokumentácia, objednávka alebo zmluva), ktoré získal v priebehu obchodného prípadu s predávajúcim.
 4. Z dôvodu spresnenia informácií k zákazke je predávajúci oprávnený zhotovovať audiodokumentáciu, fotodokumentáciu a videodokumentáciu z osobnej a telefonickej komunikácie s kupujúcim, resp. treťou osobou zodpovedajúce zákazky.

III. Zmluvy a objednávky kupujúceho, skúšobná prevádzka

 1. Uzatvorenie zmluvy sa spravujú najmä ust. zákona č. 513/1991 Zb, avšak s tým, že prijatie ponuky predávajúceho na uzatvorenie zmluvy zo strany kupujúceho s výhradami či pripomienkami kupujúceho nemá účinky akceptácie návrhu zmluvy, ale považuje sa za nový návrh na uzavretie zmluvy zo strany kupujúceho. Tento nový návrh kupujúceho je predávajúci oprávnený odmietnuť alebo prijať. V prípade, že predávajúci taký nový návrh do 15 dní od jeho doručenia prijme, je zmluva uzavretá ku dňu, kedy bude kupujúcemu predávajúcim potvrdený písomne takýto jeho nový návrh.
 2. Zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená na základe týchto VOPP v tom prípade, že kupujúci písomne e, p akceptuje návrh zmluvy (vrátane jeho odkazu na použitie VOPP) zaslaný kupujúcemu predávajúcim najneskôr do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Pokiaľ kupujúci doručí predávajúcemu akceptácii návrhu zmluvy až po uplynutí uvedenej lehoty 15 dní, dôjde k uzavretiu zmluvy len vtedy, ak predávajúci do 7 dní od prijatia oneskorenej akceptácie návrhu zmluvy túto oneskorenú akceptácii návrhu zmluvy písomne odsúhlasí.
 3. Uzatvorenie zmluvy na základe objednávky kupujúceho vznikne tým, že predávajúci s odkazom na použitie VOPP akceptuje písomne e, p v predloženom znení (resp. akceptuje písomne e, p s úpravou technických, platobných a dodacích podmienok) takúto objednávku písomne e, p. Ak nedôjde zo strany predávajúceho k akceptácii objednávky kupujúceho (a tým aj k uzavretiu zmluvy), nie je predávajúci takou objednávkou kupujúceho viazaný.
 4. Objednávka kupujúceho (písomne e, p) musí obsahovať aspoň odkaz na ponuku predávajúceho (ak bola kupujúcemu predávajúcim zaslaná), špecifikáciu predmetu plnenia, požadovaného množstva, ceny a lehoty dodania a potvrdený výkres predávajúceho (v prípade, že bol zaslaný kupujúcemu na odsúhlasenie). Bez vyššie uvedených náležitostí nemožno považovať objednávku kupujúceho za riadnu (úplnú) v zmysle týchto VOPP. Prípadné telefonickej objednávky kupujúceho musí byť predávajúcim v každom prípade písomne e, p bez výnimky potvrdené.
 5. Ak kupujúci objedná dopravník na základe objednávky tzn. bez kúpnej zmluvy, platí obdobie pre skúšobnú prevádzku dopravníka po dobu 15 - tich pracovných dní po spustení dopravníku s materiálom a po oznámení predávajúcemu. uvedenie do skúšobnej prevádzky bude uskutočnené na základe dohody oboch zmluvných strán. V období skúšobnej prevádzky bude pre kupujúceho i predávajúceho umožnená prípadná možnosť čiastkových úprav výkonových a konštrukčných parametrov dopravníka.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy alebo potvrdenej objednávky je príloha týchto "VOPP". Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, bude predávajúci a kupujúci riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.    Ak a strany nedohodnú vzájomnou dohodou, nastupuje pre prípad vymáhania splnenie povinností z tejto zmluvy ako miestne príslušný súd prvého stupňa všeobecný súd predávajúceho.

IV. Ceny, platobné podmienky, zmluvné pokuty

 1. Ceny uvedené v kúpnej zmluve alebo potvrdené na objednávke kupujúceho alebo potvrdené mailovú komunikácií sú platné a rozumie sa bez dane z pridanej hodnoty. Dodaný tovar predávajúcim je po vyhotovení faktúry splatné spravidla do 14 tich dní, resp. v lehote uvedenej vo faktúre. Pri omeškaní platby bude účtovaná kupujúcemu zmluvná pokuta vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a prípadné právne výdavky. Pri omeškaní dodávky bude predávajúcemu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. K omeškaniu dodávky predávajúceho nedôjde, ak nesplní kupujúci niektorú z povinností vyplývajúce pre neho z kúpnej zmluvy, či v dôsledku zásahu vyššej moci. V prípade, že kupujúci bude vyzvaný predávajúcim k odberu tovaru a kupujúci si tovar nevyzdvihne najneskôr do 10 dní po oznámení, bude kupujúcemu účtovaná zmluvná pokuta za neodobratie tovaru vo výške 0,5% z kúpnej ceny tovaru za každý deň neodobratia tovaru. Súčasne bude predávajúci požadovať po kupujúcom doplatení celkovej kúpnej ceny pred odberom tovaru.

V. Vyššia moc

 1. Ak bráni jednej zo zmluvných strán v plnení záväzkov zásah vyššej moci, nie je táto strana v omeškaní, avšak len v rozsahu a iba po dobu v akom je nemožnosť plnenia celkom nepochybne zásahom vyššej moci zapríčinená. Vyššou mocou sa pritom rozumie také prekážky či udalosti, ktoré nastali po vzniku záväzku, a to nezávisle na vôli príslušnej zmluvnej strany a ktoré majú mimoriadnu povahu, sú neprekonateľné, nepredvídateľné, neodvrátiteľné a objektívne bránia splneniu záväzkov či záväzku podľa zmluvy alebo objednávky (ide napr. o občianske nepokoje, o požiar, o vojnový stav, o epidémie, o karanténne opatrenia, o záplavy, o zemetrasenia, o zosuv pôdy, o výbuch, o teroristický čin alebo o teroristický útok a tak podobne). Plnenie záväzku sa však nepovažuje za nemožné, ak ho možno vykonať za sťažených podmienok či s väčšími nákladmi alebo prípadne až po dohodnutom termíne plnenia.
 2. Ak prípad vyššej moci nastane, je daná strana povinná informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, o počiatku a o konci udalosti (prípadu) vyššej moci.
 3. Zodpovednosť zmluvnej strany nie je nijako vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, ak zásah vyššej moci nastal až v čase, keď už bola povinná zmluvná strana v omeškaní s plnením jej záväzku podľa zmluvy, alebo prípadne či povinná zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť informovať druhú stranu podľa č. V, ods. 2 týchto VOPP.
 4. Pri vzniku vyššej moci má predávajúci aj kupujúci právo dodaciu lehotu primerane predĺžiť, pričom v žiadnom prípade zmluvnú strany nemôžu v dôsledku toho proti sebe vznášať akékoľvek nároky z neplnenie zmluvy a z omeškania, čo sa tiež týka aj prípadných nárokov na náhradu škody. Tým nie sú dotknuté ďalšie prípadné nároky v súvislosti so vznikom vyššej moci, ktoré obom zmluvným stranám v takom prípade dáva príslušná právna úprava.
 5. Pri vzniku vyššej moci má predávajúci právo zmeniť platobné podmienky a tiež konečnú cenu uvedenú v kúpnej zmluve, resp. objednávke, ak preukáže kupujúcemu dôvody úpravy tejto ceny.
 6. Ak kupujúci odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci na strane kupujúceho, zaplatí predávajúcemu odstupné vo výške skutočne vynaložených a preukázaných nákladov. Odstúpenie sa deje písomnou formou a je účinné jeho doručením druhej strane (e,f, p).

VI. Vlastnícka podmienka a prechodné nebezpečenstvo

 1. Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho do doby úplného zaplatenia konečnej faktúry s eventuálnymi úrokmi z omeškania a upomienkových výdavkov predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho od okamihu jeho prevzatí kupujúcim.

VII. záručné podmienky

 1. Záručná doba
  Na dodaný tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu v trvaní 12 - tich mesiacov od dátumu dôjdenia tovaru ku kupujúcemu alebo do miesta určenia v prípade, že tovar je odoslaný priamo do miesta určenia. Predĺžená záručná doba je možná iba za príplatok vo výške 2% za každý jeden mesiac naviac. Táto skutočnosť musí byť vyslovene uvedená v kúpnej zmluve.
   
 2. Zodpovednosť za dopravovaný materiál
  Pokiaľ nebude predávajúcemu písomne odovzdaný vyplnený dotazník (alebo iný písomný dokument) s uvedením plnohodnotných údajov o dopravovanom materiáli a požadovaných výkonoch a v prípade, že predávajúci požaduje i vzorku dopravovaného materiálu najneskôr pri podpise zmluvy, resp. pri prijatí objednávky kupujúceho, nepreberá predávajúci záruku za prípadne vzniknuté škody na dopravníku a iné škody a odpadajú všetky záručné povinnosti predávajúceho týkajúce sa funkčnosti dopravníka. Pokiaľ bude použitý pre dopravu iný materiál oproti postúpenej vzorke alebo materiál odlišnej granulometrie, materiál s pretlakom alebo podtlakom alebo materiál iných fyzikálnych a chemických vlastností ako tie, ktoré sú uvedené v zmluve, alebo v dotazníku alebo v dopyte, nepreberá predávajúci žiadnu záruku na funkčnosť zariadenia. To isté platí pre materiály, ktoré neboli predávajúcim bezosovými špirálovými dopravníkami doteraz dopravované. Táto skutočnosť musí byť vedená v kúpnej zmluve. Dovolené tolerancia fyzikálnych a chemických vlastností dopravovaného materiálu odovzdaných zákazníkom oproti skutočnosti je +/- 10%. V prípade, že súčasťou zmluvy je príloha skúšobného protokolu akreditovaného laboratória z odovzdanej vzorky dopravovaného materiálu, sú hodnoty uvedené v protokole záväzné pre kupujúceho i predávajúceho.
   
 3. Zodpovednosť za škody
  Predávajúci nezodpovedá a neručí za škody na zariadení a iné škody, ktoré vzniknú neodborným prevádzkovaním zariadenia, neoprávnenými zásahmi do zariadenia bez písomného súhlasu predávajúceho alebo v dôsledku výskytu cudzích predmetov alebo prímesí v dopravovanom materiáli. Dovolenka výrobná tolerancia rozmerov špirály (vonkajší a vnútorný priemer, stúpanie závitu) a potrubia (Priemer) je +/- 10 mm, hrúbka špirály +/- 5 mm od rozmerov uvedených v kúpnej zmluve, resp. v  propagačných materiáloch (Letáky, internet a pod.). Zariadenie musí byť používané len pre činnosť, pre ktorú je určené a iba pre dopravovaný materiál uvedený v kúpnej zmluve alebo potvrdenej objednávke. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie špirály a potrubia od dopravovaného materiálu, na opotrebenie špirály a potrubia v prípadoch, keď dopravník pracuje sa zaplneným dopravovaným materiálom menším ako 50% alebo naprázdno a na vady, ktoré vyplynú z chybnej elektrickej inštalácie alebo nesprávne nastavenej alebo chýbajúcej prúdovej ochrany elektromotora. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby vyplývajúce z chybnej funkcie zariadenia pred a za dopravníkom (pred hranicou a za hranicou dodávky). Kupujúci je povinný zariadenie ihneď po jeho uvedení do prevádzky svedomitým spôsobom preskúšať. Eventuálne chyby je kupujúci povinný počas 7 dní po uvedení do prevádzky, resp. počas skúšobnej prevádzky písomne reklamovať, inak je považované zariadenie kupujúcim za schválené.
   
 4. Náhrady za eventuálne finančné škody vzniknuté v dôsledku poruchy zariadenia sú proti predávajúcemu vylúčené, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v kúpnej zmluve a pokiaľ nebude predávajúcemu dokázané zavinenie. Povinnosť náhrady má predávajúci maximálne do výšky sumy, ktorá bola vyfakturovaná za dodané zariadenie. Pokiaľ kupujúci zakúpi samostatne iba niektoré časti dopravníka (napr. Špirálu, elektro-prevodovku) alebo dopravník v náhradných dieloch alebo bez povinnej šéfmontáže alebo uvedie do prevádzky novo dodané alebo predávajúcim opravované zariadení bez vedomia a súhlasu predávajúceho, nepreberá predávajúci v žiadnom prípade akúkoľvek záruku za účel použitia, prevádzku, funkčnosť a životnosť dodaných častí dopravníka. Prípadné škody a následné uvedenie zariadenia do prevádzky hradí v plnej výške kupujúci.
   
 5. Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
  V prípade, že kupujúci požaduje inštaláciu dopravníku do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX), je povinnosťou kupujúceho (resp. koncového užívateľa) riadne vyplniť, podpísať a zaslať písomne e, f, p, predávajúcemu dotazník. V prípade, že kupujúci požaduje iba elektro-prevodovky v ATEX prevedení určenú na pohon dopravníka, nespĺňa takto skompletizovaný dopravník technické parametre dopravníka určeného do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX) a na dopravník sa pozerá ako na dopravník určený do bežného prostredia.

VIII. reklamačné podmienky

 1. V prípadoch, keď kupujúci písomne vyzve predávajúceho k oprave dopravníku a nie sú vopred známe príčiny poruchy, resp. nie je možné určiť, ktorá strana bude hradiť náklady na opravu, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zálohu za predpokladanú opravu. Súčasťou reklamácie zaslanej kupujúcim musí byť fotodokumentácia reklamovanej časti dopravníka, resp. poruchy. V prípade, že po príchode predávajúceho, bude preukázaná vina na strane predávajúceho, vystaví predávajúci kupujúcemu dobropis a vykoná vrátenie prípadnej zaplatenej sumy kupujúcemu, resp. čiastočné vrátenie v prípadoch, keď sa obe strany na tomto postupe dohodli.
   
 2. Výkon dopravníka
  V prípade, že dodaný dopravník vykazuje po inštaláciu u konečného odberateľa malý dopravný výkon (min. o 15% menej), resp. veľký dopravný výkon (min. o 20% viac) oproti hodnote uvedenej v kúpnej zmluve, resp. potvrdenej objednávke, upraví predávajúci na jeho náklady hodnotu dopravného výkonu zodpovedajúcu zmluvne dohodnutému výkonu v rámci hranice - 15% / + 20%.
   
 3. Elektro-prevodovky (prevodovka + motor)
  Okamžite po spustení dopravníka do prevádzky je povinnosťou konečného užívateľa, resp. kupujúceho zmerať prúd elektromotoru a vykonať kontrolu so štítkovými hodnotami motora. V prípade, že motor vykazuje odber prúdu o 10% vyšší, než je menovitý prúd motora, je povinnosťou konečného užívateľa, resp. kupujúceho dopravník okamžite odstaviť z prevádzky a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predávajúceho. V tomto prípade, predávajúci zaistí na svoje náklady nápravu (výmena motora, resp. elektro-prevodovky). V prípade, že dôjde k spáleniu motora z dôvodu prehriatia, resp. z dôvodu prevádzky motora dopravníka pri odberových prúdoch vyšších ako 10% nad hodnotu menovitého prúdu, zaistí predávajúci prípadnú výmenu motora, resp. elektro-prevodovky za 100% úhradu všetkých nákladov pred vlastnou výmenou. Kupujúci sa ďalej zaväzuje nastaviť prúdovou ochranu pre elektro-prevodovku dopravníka na skutočne odoberaný prúd pri plnom zaťažení dopravníka. V prípade, že dopravník bude ovládaný pomocou meniča frekvencie, ktorý si zabezpečuje kupujúci, je kupujúci povinný navrhnúť elektrický výkon meniča minimálne o jeden stupeň vyšší, než je výkon motora elektro-prevodovky.

IX. Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov je predávajúci (RATAJ SK s.r.o., Kuchyňa 238, 90052 Kuchyňa). RATAJ SK s.r.o. sa zaväzuje k zaisteniu bezpečnosti osobných údajov kupujúceho. Všetky osobné údaje kupujúceho môžu byť použité len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Poskytnutím osobných údajov kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním a správou týchto osobných údajov k účelom a za podmienok stanovených nižšie. Všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré RATAJ SK s.r.o. dostane, budú zhromažďované, ukladané a používané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. RATAJ SK s.r.o. zhromažďuje a spracováva kupujúcim poskytnuté informácie a údaje potrebné pre vytvorenie ponuky a realizáciu objednávky, resp. kúpnej zmluvy. Kupujúci zasiela tieto informácie písomne mailom, listom alebo ich oznamuje telefonicky alebo osobne. Ide o nasledujúce osobné údaje kupujúceho: Meno, priezvisko, titul, bydlisko alebo názov a adresa kupujúceho, email, telefónne číslo, IČO, DIČ a ďalšie informácie, ktoré kupujúci v rámci obchodného prípadu poskytne predávajúcemu.
 3. Osobné údaje kupujúceho RATAJ SK s.r.o. spracováva:
 • v rámci trvania obchodného prípadu a následne po dobu zákonných premlčacích lehôt.
 • pre ochranu oprávnených záujmov, najmä pre zamedzenie podvodného rokovania v snahe predchádzať a zabrániť porušovaniu týchto VOPP.
 • na účely presadzovania prípadných pohľadávok a na zabezpečenie ochrany zákonných práv.
 • na účely plnenia právnych povinností (najmä plnenie povinností v oblasti daňovej, platobnej a štatistickej) po dobu stanovenú príslušnými zákonnými predpismi.
 • pre zaistenie vzájomnej komunikácie (medzi RATAJ SK s.r.o. a kupujúcim) a na účely umožnenia výkonu práv kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov.
 1. Osobné údaje kupujúceho môžu byť využité pre účely zasielania technických a cenových ponúk, výkresovej dokumentácie, zmlúv a iných obchodných oznámení.
 2. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov kupujúceho je veľmi dôležitá a preto RATAJ SK s.r.o. vynakladá maximálne úsilie na zaistenie ich bezpečnosti. Z dôvodu zabránenia neoprávneného prístupu a neoprávneného zverejnenia má RATAJ SK s.r.o. zavedené vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií. Všetka elektronická komunikácia je vykonávaná na zabezpečenej rádiové a optickej dátovej sieti - služba IOL Ethernet.
 3. Osobné údaje kupujúceho sú k dispozícii určeným zamestnancom RATAJ SK s.r.o. a ďalej fyzickým osobám a zamestnancom firiem (Subjektov), s ktorými má RATAJ SK s.r.o.. uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide o nasledovné subjekty:
  ČSOB, a.s. pobočka Malacky - bankové služby
 4. Webové stránky „www.ratajsk.sk“ a"www.rataj.cz" a podpisy v emailových správach RATAJ SK s.r.o. a RATAJ a.s. obsahujú odkazy na iné webové stránky ako je Facebook, YouTube, issue alebo partnerské webové stránky. Nad týmito inými webovými stránkami nemá RATAJ SK s.r.o.. žiadnu kontrolu a nezodpovedá za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré kupujúci pri navštívení takých stránok poskytne.
 5. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na potvrdenie o spracovaní, právo na opravu a vymazanie a právo na obmedzenie spracovanie. V prípade spracovania osobných údajov na základe udeleného dobrovoľného súhlasu má kupujúci právo kedykoľvek tento súhlas vziať späť.
   

Alojz Chamraz
RATAJ SK s.r.o. - konateľ

Viac ako 5 500 ks vyrobených dopravníkov pre takmer 600 druhov materiálov počas 30 rokov pôsobenia na trhu zaručujú odborný prístup aj pre Váš dopyt.

...sila myšlienky
Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webové aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu. Súhlasíte s ich použitím.